-------Advertisement--------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับปรึกษาวางแผนด้านการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุน สำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้ที่ตกงาน ว่างงาน รับบริหารจัดการสินค้าค้าง 

สต๊อก บริการให้เช่าหลักทรัพย์ จัดหาหลักทรัพย์ ขายต่ำกว่าราคาประเมิน กู้แบงค์มีเงินเหลือ รับซื้อขายตราสารหนี้ทุกชนิด 

ที่ผ่านมาธุรกิจที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่สำคัญ คือไม่สามารถจัดหาเงินทุนให้พอเพียงต่อการดำเนินธุรกิจ 

ไม่สามารถพัฒนาองค์กร การบริหาร ให้ทันกับภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดที่เปลี่ยนไป ไม่สามารถจัดหาพันธมิตรทาง 

การค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือจัดหาตลาดใหม่ๆได้ 

http://www.thaimoneyguide.com/ 

การทำงานของเราประกอบไปด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านการธนาคาร ด้านการตลาด ด้านการบัญชีและด้านการจัดการ 

ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ ในการตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทาง และ 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารใน 

การกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบัน 

การเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม 

http://www.thaimoneyguide.com/ 

ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือ 

พันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ต้องควบคุมและกำหนดวงเงิน เพราะว่า ….. เป็นการบริหารและควบ 

คุมด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของลูกค้า เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าจะสามารถชำระหนี้คืนได้เป็นการคัด 

เลือกธุรกิจที่ธนาคารเห็นว่าน่าสนใจและมีแนวโน้มที่ดี จะให้สินเชื่อดีหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก …. ความสำคัญ 

ของลูกค้า เช่น เป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ และมีประวัติอย่างไร ลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น เป็นมืออาชีพหรือไม่ หรือมี 

ผลงานที่น่าสนใจหรือไม่ สถานภาพของธุรกิจเช่น มีฐานะมั่นคง มีสินค้าหลากหลาย เป็นผู้นำตลาด ปัจจุบันธนาคารมีสินเชื่อ 

ที่ให้แก่ธุรกิจนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด จะให้สินเชื่อซักเท่าไหร่ดี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหลักเกณฑ์การกำหนดที่คล้าย ๆ กัน เช่น 

ปริมาณธุรกิจของลูกค้า ได้แก่ ยอดขาย เงื่อนไขการให้หรือได้รับ Credit รายได้ของลุกค้า 

1. รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการ (รับรองผล) 

2. รับบริการประเมินทรัพย์สิน (กำหนดราคาประเมินตามวัตถุประสงค์) 

3. รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

4. รับบริการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร จัดหาหลักทรัพย์ที่ราคาประเมินสูงสามารถซื้อแล้วมีเงินเหลือได้ 

5. รับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี 

6. รับบริการที่ปรึกษากฎหมาย 

7. รับจำนองขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทฯ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร 

โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่ม กิจการโดยทีมงานอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน ,SMEs, 

สสว.ฯทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำ เบื้องต้นให้แก่ท่านได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของ 

โครงการเบื้องต้น 

http://www.thaimoneyguide.com/ 

เราคือทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ปรึกษาฟรี!!!!!!!! 

คุณจิ๊ก …….. 087-1717541 

E-mail : thaimoneyguide@gmail.com

-------Advertisement--------