จะดีกว่าไหมถ้าบัตรเครดิต TMB ให้ดอกเบี้ย 9.5% นาน 3 รอบบัญชี และได้รับ CASH BACK คืน15% ของยอดดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ

**คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
บัตรเสริม
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้ถือบัตรหลัก ได้แก่ บิดา มารดา พี่ น้อง สามี ภรรยา บุตร และธิดา
สมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

**สิทธิพิเศษ
ค่าธรรมเนียม
ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ
ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3 % ตลอดชีพ สามารถเบิกได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
หมายเหตุ: ไม่มี ! คะแนนสะสม TMB Rewards Plus
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
รับ ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินรวมสูงสุด 3,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB MasterCard TITANIUM สำหรับผู้ถือบัตร คู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
รับค่าชดเชย ในกรณีความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 10,000 บาท
การ เรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในกรณีต่างๆ จะพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ธนาคารฯ ได้จัดขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท กรณีชำระเต็มตามจำนวนเมื่อครบกำหนดชำระ ธนาคารมอบความสะดวกในการชำระเงินให้กับท่านด้วยรอบระยะเวลาการชำระผ่านบัตร นานสูงสุด 50 วัน

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดัง กล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยน แปลงตามวันและเวลาที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้น ได้จาก : นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดัง กล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

**อัตราดอกเบี้ย
เมื่่อมีการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำหรือบางส่วนในรอบบัญชีใดๆ
อัตราดอกเบี้ย 9.5% สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก เฉพาะผู้ที่สมัครบัตรใหม่
ตั้งแต่ รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป ธนาคารฯ จะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยปกติเท่ากับ 20% ต่อปี แต่กรณีที่ผู้ถือบัตรมีการชำระขั้นต่ำหรือบางส่วนภายในวันที่ธนาคารกำหนด ชำระเงิน (Payment Due Date) ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี 15% ของดอกเบี้ยที่เรียบเก็บ โดยจะปรากฎในรอบบัญชีถัดไป
ดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชี บัตรเครดิต คือ ยอดชำระค่าสินค้า / บริการ / เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้น รายการแบ่งจ่ายค่าสินค้าและบริการ TMB So GooOD (หรือ “TMB Pay Plan” เดิม) จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อคืนเงินเข้าบัญชี
รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชี จะคำนวณจากรายการ ณ วันที่ ธนาคารเรียกเก็บเท่านั้น (Posted Date)

**อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ
ไม่มี! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ตลอดชีพ
สามารถเบิกได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
ไม่มี! ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร

สนใจติดต่อ คุณ อุ้ม 090-931-0224

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น