โครงการเมืองไทย วัยเก๋าเอ็กซ์ตร้า ไม่ต้องตรวจสุขภาพ อายุประกัน 40-75 ปี โทร 0842180148

โครงการเมืองไทย วัยเก๋า 

จุดเด่นของโครงการ 
• มั่นใจได้ง่ายๆๆ…ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 
• ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลังได้ง่ายๆๆ…ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 200,000 บาท* 
• อุ่นใจได้ง่ายๆๆ…กับความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
• สบายใจได้ง่ายๆๆ…ด้วยการรับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพถามให้กังวลใจ 

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 200,000 

เงื่อนไขการรับประกันภัย 
1. ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย : แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 
– ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี 
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ปี 
3. อายุของผู้เอาประกันภัย : 50 – 75 ปี 
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี และรายเดือน (เป็นไปตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย) 
5. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายโครงการได้ 
6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ 
7. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 
สูงสุดของโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน และเมื่อรวม 
จำนวนเงินเอาประกันภัยของโครงการเมืองไทย วัยเก๋ากับโครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้ม ยิ้ม แล้วสูงสุดไม่เกิน 
400,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง 
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือ 
วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา 
ประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น 
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา 
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ 
การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น 

หมายเหตุ : เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ 
ภาษีบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น