-------Advertisement--------

เงินกู้ด่วน   โทรหาเราทราบผลทันที  ไม่มีการจ่ายล่วงหน้า  ไม่มีการเรียกเก็บเงินลูกค้า  

ไม่ต้องมาเสียดอกเบี้ยก่อนแน่นอน    รับเงื่อนไขตามที่ตกลง   ก็รับเงินสดไปได้

เงื่อนไขในการขอใช้บริการ

1.   มีรายได้ประจำหรือกิจการส่วนตัว

2.   ระยะการผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน

 เอกสารประกอบการกู้

1.   สำเนาบัตรประชาชน

2.   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.   สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

4.   สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง  6  เดือน

 

โทรหาเราทราบผลทันที    085-937-9032   ( เบียร์ ) 

-------Advertisement--------